Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meneroka metod dakwah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam kepada pelajar berkeperluan khas (MBK) di sekolah menengah. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif dengan kaedah kajian kes. Data kajian diperolehi melalui kaedah temubual dan pemerhatian di kelas Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI). Informan kajian telah dipilih berdasarkan persampelan bertujuan (purposive sampling). Kajian ini mendapati metod dakwah yang paling sesuai untuk murid berkeperluan khas (MBK) adalah dengan keperluan memahami perbezaan tahap kemampuan, mempunyai hubungan yang baik dan kesesuaian kaedah dalam pengajaran. Implikasi kajian menunjukkan keperluan kesesuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam kepada pelajar berkeperluan khas (MBK) meliputi aspek kemahiran dan dorongan memahami penghayatan dakwah yang berterusan.


Kata kunci: Metod dakwah, Pengajaran dan Pembelajaran, Murid Berkeperluan Khas (MBK)


Abstract


This study explores the da'wah methods in Islamic Education teaching and learning for secondary school students with Education Special Needs. This study has used a qualitative design through interview and observation methods in the Special Integration Education Program (PPKI). The study informants were selected based on purposive sampling. This study found that the most appropriate da'wah method for students with Education Special Needs is to understand the difference in ability levels, have a good relationship and appropriate teaching methods. The study's implications show the need for the suitability of teaching and learning methods of Islamic Education for students with Education Special Needs, covering aspects of skills and encouragement to understand the continuous appreciation of da'wah.


Keywords: Da’wah Method, Teaching and Learning, Students with Education Special Needs (MBK)